Prinsjesdag 2020: Belastingplan 2021

Tax/Live – Wolters Kluwer

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Hieraan ontlenen wij de volgende maatregelen. Tenzij anders aangeven is de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2021.

Inkomstenbelasting

 • Tarief en heffingskortingen
  • Het tarief van de eerste schijf IB/LB wordt verlaagd van 37,35% naar 37,10%. Voor AOW-ers gaat het tarief eerste schijf van 19,45% naar 19,20%. Voor hen gaat het tarief in de tweede schijf van 37,35% naar 37,10%.
  • De verhoging van de arbeidskorting uit 2022 wordt al in 2021 ingevoerd.
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2021 verlaagd, om deze vervolgens in 2022 weer te verhogen. 
 • Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen
  Indien een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen voldoet aan de definitie die in 2020 geldt voor de milieu-investeringsaftrek, geldt de cap (deel catalogusprijs) niet. Voor 2021 bedraagt de korting op de bijtelling voor een reguliere elektrische auto 10% van de cataloguswaarde met een maximum van € 4000. Voor een waterstofauto en een zonnecelauto bedraagt de korting steeds 10% van de cataloguswaarde.
 • De afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt versneld. Vanaf 2021 wordt deze verlaagd met € 360 per jaar (in plaats van € 250).
 • Invoeren van een winstvrijstelling voor de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Regeling Subsidie vaste lasten MKB COVID-19 (COVID-19).
 • Fiscale behandeling Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 voor niet-werknemers
  Een bonus die wordt toegekend op basis van de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 aan niet-werknemers kunnen net als bij werknemers als eindheffingsbestanddeel in aanmerking worden genomen.

Loonbelasting

 • Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 wordt de fiscale behandeling van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (COVID-19) gecodificeerd.
 • De gerichte vrijstelling voor scholing gaat ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid.
 • Aanpassingen vrije ruimte werkkostenregeling
  De in het Besluit noodmaatregelen coronavirus (V-N 2020/24.3) opgenomen goedkeuring dat voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die fiscale loonsom bedraagt, wordt gecodificeerd. Het percentage van 1,2% dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000 wordt per 1 januari 2021 verlaagd naar 1,18%.

Vennootschapsbelasting

 • Aanpassing tarieftabel vennootschapsbelasting
  Het hoge VPB-tarief blijft 25%. Het lage VPB-tarief gaat van 16,5% naar 15%. De eerste tariefschijf wordt verlengd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.
 • Invoeren fiscale coronareserve (COVID-19)
  Bij het bepalen van de in het jaar 2019 genoten winst kan een fiscale coronareserve worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het jaar 2020 voordoet. Het ‘coronagerelateerde verlies’ betreft het verlies voor zover dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. De fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de winst van het jaar 2019 die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. De fiscale coronareserve wordt in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen. In een beleidsbesluit (V-N 2020/24.3) zijn de voorwaarden al uitgewerkt. Er worden geen flankerende bepalingen voorgesteld. Oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude zullen wel worden bestreden.
 • Voorkomen van vrijstelling door specifieke renteaftrekbeperking
  De specifieke renteaftrekbeperking die beoogt binnen concernverband grondslaguitholling door renteaftrek tegen te gaan, wordt aangepast. Deze mag niet langer leiden tot een ongewenste vrijstelling van negatieve rente en valutawinsten op grondslageroderende schulden. Op grond van deze aftrekbeperking worden bij het bepalen van de winst – onder voorwaarden – de renten op schulden aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon van aftrek uitgesloten. De voorgestelde wetswijziging bewerkstelligt dat per kwalificerende schuld de specifieke renteaftrekbeperking per saldo niet langer kan leiden tot een lagere winst. Per schuld dient te worden bepaald of het bedrag aan negatieve rente of valutawinst het bedrag aan positieve rente, valutaverlies of kosten overschrijdt. Voor zover dat het geval is, wordt dit saldo niet langer op grond van deze aftrekbeperking buiten aanmerking gelaten bij het bepalen van de winst.
 • Verhogen van het effectieve tarief van de innovatiebox van 7% naar 9%.
 • Aanpassing minimumkapitaalregel
  De minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars wordt aangepast als gevolg van een arrest van de Hoge Raad van 15 mei 2020 (V-N 2020/24.9BNB 2020/117). Als gevolg hiervan kwalificeert aanvullend tier 1 (AT1-)kapitaal fiscaal als schuld. Voorgesteld wordt voortaan bij de berekening van de leverage ratio en de eigenvermogenratio voor de toepassing van de minimumkapitaalregel AT1-kapitaal niet langer aan te merken als kapitaal. Aanvullend wordt het percentage van de minimumkapitaalregel verhoogd van 8% naar 9%.

Bankenbelasting

De bankenbelasting wordt in 2021 tijdelijk voor een jaar verhoogd.

BPM

 • Het belastbaar feit wordt – vanaf een op een koninklijk besluit te bepalen tijdstip – vervroegd van (de facto) de tenaamstelling in het kentekenregister naar de inschrijving in het kentekenregister.
 • Het afschrijvingspercentage van een gebruikt motorrijtuig wordt – vanaf een op een koninklijk besluit te bepalen tijdstip – bepaald op basis van de toestand van het gebruikte motorrijtuig op het moment van het onderzoek naar de identiteit van het motorrijtuig door de Dienst Wegverkeer (RDW) voor de inschrijving.
 • De CO2-schijfgrenzen worden verlaagd met 4,2%. De tarieven, de belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot, met uitzondering van de vaste voet, worden eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd met 4,38% om de belastinggrondslag aan te laten sluiten aan de (verwachte) technologische ontwikkelingen. Dit geldt tevens voor de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag.

Milieuheffingen

 • De Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting (Postcoderoosregeling) wordt vervangen door een subsidieregeling. Er geldt overgangsrecht.
 • Het tot het einde van 2020 geldende verlaagd tarief in de energiebelasting voor openbare laadpalen, wordt verlengd tot en met 2022.
 • Verlaagd tarief voor walstroominstallaties
  Voor leveringen van elektriciteit aan een walstroominstallatie die aan de voorwaarden voldoet gaat voor de energiebelasting een verlaagd tarief van € 0,0005 per kWh gelden. Voor de ODE wordt hiervoor bovendien geen tarief vastgesteld. Voor deze maatregelen is goedkeuring van de Europese Commissie nodig. Daarom treden deze maatregel op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

————————–

Wetsvoorstel

Memorie van toelichting

Nader rapport

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Dossiers: Prinsjesdag 2020

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Editie: 16 september

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/prinsjesdag-2020-belastingplan-2021?utm_medium=email&utm_source=WKNL_TAXLIVE_PRINSJESDAG_VERSIE_2020_EM_1_V2&utm_campaign=WKNL_TAXLIVE_PRINSJESDAG_2020%2FNLTAA-20-OUT-32594&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000007163411&elqTrackId=c91e57b271c841c08d9469a019cfafbe&elq=07336c0e4a8a48c6a6c685a4ebb0a6b0&elqaid=54094&elqat=1&elqCampaignId=32594